سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ , 28 May 2024
پرهزینه‌ترین داروها در آمریکا کدامند؟
به گزارش فانا، پرهزینه‌ترین داروها در آمریکا کدامند؟ (سال ۲۰۲۳ و اعداد به میلیارد دلار):

1-Semaglutide (Ozempic, Rybelsus, Wegovy) 38/58
2-Adalimumab (Humira) 35/33
3-Apixaban (Eliquis) 22/11
4-Dulaglutide (Trulicty) 16/28
5-Empagliflozin (Jardiance) 15/89
6-Ustekinumab (Stelara) 15/87
7-Pembrolizumab (Keytruda) 15/40
8-Tirzepatide (Mounjaro, Zepbound) 13/16
9-Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Biktarvy) 13/15
10-Dupilumab (Dupixent) 11/49
11-Risankizumab (Skyrizi) 10/10
12-Etanercept (Enbrel) 9/55
13-Insulin glargine (Lantus, Toujeo, Basaglar) 8/89
14-Rivaroxaban (Xarelto) 8/26
15-Dapagliflozin (Farxiga) 7/90
16-Immune globulin (antibodies to make the immune system stronger) 6/27
17-Insulin aspart (NovoLog) 5/79
18-Secukinumab (Cosentyx) 5/72
19-Sitagliptin (Januvia) 5/72
20-Fluticasone/umeclidinium bromide/vilanterol (Trelegy Ellipta) 5/71
21-Nivolumab (Opdivo) 5/39
22-Lisdexamfetamine (Vyvanse) 5/36
23-Insulin lispro (Humalog) 5/32
24-Ixekizumab (Taltz) 5/31
25-Ocrelizumab (Ocrevus) 5/30

 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


شرکت های برگزیده